Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
Zoeken in berichten
Zoeken in pagina's
Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors
Zoeken in berichten
Zoeken in pagina's

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname wedstrijd

Voorwaarden voor deelname wedstrijd

Organisator
De organisator van deze wedstrijd is Saale-Unstrut-Tourismus e.V.. Topfmarkt 6, 06618 Naumburg. Deze wedstrijd is op geen enkele manier verbonden met Facebook, Instagram, Twitter en Co. en wordt daarom niet gesponsord, ondersteund of beheerd door de respectieve sociale media.

Subsidiabiliteit
Alle personen van 16 jaar en ouder (=deelnemers) mogen deelnemen. Van deelname uitgesloten zijn werknemers en andere medewerkers van Saale-Unstrut-Tourismus e.V. en alle medewerkers van deelnemende bedrijven van derden die betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van deze wedstrijd, alsmede personen die aan voornoemde personen verwant zijn door bloed, huwelijk, partnerschap of huwelijk, of die in een woon- of samenlevingsrelatie leven. Vertegenwoordiging bij de deelname aan het vergelijkend onderzoek is uitgesloten.

Opties voor deelname
Voorwaarde voor deelname is het juiste antwoord op een door Saale-Unstrut-Tourismus e.V. gestelde vraag over het onderwerp "Merseburg Spells" in de periode tussen 25.10.2022 en 31.01.2023. Het doel van de enquête is het promoten van de toeristische regio Saale-Unstrut. Alle personen die de wedstrijdvraag correct beantwoorden door toezending van het wedstrijdformulier zijn derhalve gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen.

Winsten
Saale-Unstrut-Tourismus e.V. reikt de volgende prijzen uit:
2 overnachtingen in een tweepersoonskamer incl. ontbijt voor 2 personen in het Best Western Hotel Halle-Merseburg
2 tickets voor bezoek aan Naumburg en de Dom van Merseburg incl. audiogids
2 tassen met handgemaakte streekproducten van het project handmade Saale-Unstrut
De prijs wordt per post verzonden (waardebon). De organisator zal bij de overdracht worden geïnformeerd
van de prijs aan het postkantoor van de verplichting om de prijs te verstrekken. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijzen te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

Procedure
1) Deelname aan de wedstrijd vindt plaats door het beantwoorden van een door Saale-Unstrut-Tourismus e.V. gestelde vraag over het onderwerp "Magische spreuken in Merseburg".
2. de mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd eindigt op 31.01.2023 om 24.00 uur.
3. Saale-Unstrut-Tourismus e.V. zal binnen twee weken na afloop van de wedstrijd, d.w.z. vóór 15.02.2023, uit alle deelnemers die gedurende de betreffende periode het juiste antwoord via het wedstrijdformulier - zonder wettelijke aanspraken - hebben ingediend, de winnaars bepalen door middel van een willekeurige trekking.
4. De winnaars worden per e-mail (naar het door hen opgegeven e-mailadres) op de hoogte gebracht.

Schending van de deelnemingsvoorwaarden
In geval van overtreding van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van opzettelijke of onopzettelijke
Saale-Unstrut-Tourismus e.V. behoudt zich het recht voor individuele deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten in geval van onjuiste informatie op het wedstrijdformulier. Personen die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen verkrijgen, worden eveneens uitgesloten. In geval van overtreding van de deelnamevoorwaarden kan de toegekende prijs ook achteraf worden ingetrokken of teruggevorderd.

Beperking van de aansprakelijkheid
Voor schade als gevolg van fouten, vertragingen of onderbrekingen in de gegevensoverdracht, op
Saale-Unstrut-Tourismus e.V. is niet aansprakelijk voor storingen van de technische apparatuur en dienst, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens en virussen. Saale-Unstrut-Tourismus e.V. aanvaardt ook geen aansprakelijkheid of garantie voor de verkregen prijs of een bepaalde kwaliteit of waarde van de prijs.
Uitgesloten hiervan is schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid die berust op een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim van Saale-Unstrut-Tourismus e.V. of de plaatsvervangende agenten van Saale-Unstrut-Tourismus e.V.. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het wettelijk toegestane minimum.

Annulering of beëindiging van het vergelijkend onderzoek
De mogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd eindigt op 31.01.2023 om 24.00 uur Midden-Europese tijd. Er bestaat geen recht op de daadwerkelijke uitvoering van het vergelijkend onderzoek. Saale-Unstrut-Tourismus e.V. behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te beëindigen. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend, voor gevallen waarin om technische redenen - bijvoorbeeld besmetting van het computersysteem met virussen, manipulatie of fouten in de hardware en/of software of om juridische redenen - de correcte uitvoering van het vergelijkend onderzoek wordt bemoeilijkt, beïnvloed of onmogelijk gemaakt. Saale-Unstrut-Tourismus e.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies van een toegekende prijs.
prijs. Indien een beëindiging van de wedstrijd te wijten is aan het gedrag van een deelnemer, dient de deelnemer Saale-Unstrut-Tourismus e.V. schadeloos te stellen.

Andere
De rechtsgang is uitgesloten. Contante betaling van de toegekende prijs is uitdrukkelijk uitgesloten. Een overdracht van de prijs aan derden is niet mogelijk. Op deze deelnemingsvoorwaarden is het Duitse recht van toepassing. Alle belastingen en heffingen in verband met een prijs zijn voor rekening van de respectieve winnaar.
Indien een van de bepalingen hierin geheel of gedeeltelijk ongeldig is, zal de
Dit doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Gegevensbescherming
Saale-Unstrut-Tourismus e.V. verzekert de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven en alle - ook persoonlijke - gegevens van de deelnemers uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van deze wedstrijd en deze slechts aan derden door te geven voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking in het kader van de wedstrijd of voor de uitvoering ervan. Door deelname stemt de deelnemer in met dit gebruik van zijn gegevens door Saale-Unstrut-Tourismus e.V. en de door haar gebruikte dienstverleners. Saale-Unstrut-Tourismus e.V. bevestigt dat derden op grond van een contractuele overeenkomst met Saale-Unstrut-Tourismus e.V. verplicht zijn om bij de verwerking van persoonsgegevens ook de wettelijke bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens na te leven. De ontvanger van de verstrekte informatie is Saale-Unstrut-Tourismus e.V.. De deelnemer kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door een passend
Mededeling ingetrokken.

Wijzigingen voorbehouden
Saale-Unstrut-Tourismus e.V. behoudt zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen, voor zover dit noodzakelijk is in het belang van een eenvoudige en veilige verwerking en in het bijzonder om misbruik te voorkomen of om andere redenen.