Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoek in titel
Zoeken in inhoud
Post Type Selectors

Europa investeert hier

Interactieve storytelling in de toeristische marketing in de regio Saale-Unstrut

Er is nauwelijks een onderwerp dat we meer associëren met positieve ervaringen, emoties en verhalen dan vakantie. Het is meestal HET hoogtepunt van het jaar. Tijd weg van het dagelijkse leven geeft ons de mogelijkheid om ons onder te dompelen in een andere wereld. De rijke geschiedenis, het indrukwekkende landschap en het gevarieerde aanbod van toeristische attracties in Saale-Unstrut zijn perfect om klanten emotioneel te boeien met storytelling. Maar hoe kunnen we erin slagen het verblijf van de gast nog spannender, nog bewogener en nog duurzamer te maken dan voorheen? Hoe slagen we erin een nieuwe wereld voor de gast te openen en zo een emotionele band tussen hem en de regio op te bouwen die een langdurig effect heeft en ervoor zorgt dat hij steeds opnieuw naar Saale-Unstrut wil terugkomen?

Het antwoord: Suddenlife Gaming!

Vanaf 2021 moet via een webapp een interactief verhaal worden verteld dat de bezoekers van de regio Saale-Unstrut een extra, verhalende meerwaarde biedt. (Historische) feiten en informatie die vanuit marketingoogpunt relevant zijn, zullen binnen een basisverhaal worden gekoppeld en direct tastbaar worden gemaakt.

Doelstellingen van het project:

 • Een aanbod creëren dat de reiziger een nieuwe dimensie van ervaring biedt en de geschiedenis van de Middeleeuwen tot de moderne tijd tot leven brengt.
 • Netwerken van verschillende plaatsen, bezienswaardigheden, dienstverleners (MKB)
 • Speciale aandacht voor het UNESCO-werelderfgoed Naumburg-Kathedraal: Gerichte begeleiding vanuit dit (verhalende) centrum naar de periferie of speelse begeleiding naar plaatsen die aantrekkelijk maar tamelijk onbekend zijn, kan worden geforceerd.
 • Duurzame en onderhoudende communicatie van informatie door een mix van storytelling en gamification
 • Communiceren van belangrijke marketingkenmerken en regionale identiteit
 • Afdwingen van virale effecten (focus: aanbevelingsmarketing)
 • Krachtige sjablonen voor PR & social media communicatie
 • Combinatie van locatiegebonden en locatieonafhankelijke (digitale) elementen binnen het interactieve verhaal
 • Mogelijke betrokkenheid van de detailhandel, gastheren en andere dienstverleners

Het verhaal moet dus verschillende plaatsen, stations en dienstverleners met elkaar verbinden. Het brengt gerelateerde informatie op een onderhoudende en pakkende manier over.

Zodra de deelnemers zich hebben geregistreerd voor het gebruik van de web app, kunnen zij actief worden binnen de app en een integraal onderdeel worden van het vertellen van verhalen. Daartoe moet het verhaal in staat zijn te reageren op de handelingen van de deelnemers. Dit moet worden geïmplementeerd in een taak-oplossingsschema. Deze interactie moet tot stand komen via het narratieve mechanisme van Suddenlife Gaming.

efre rgb web 1923

 

Implementatie van contentmanagement als onderdeel van de digitaliseringsstrategie van Saale-Unstrut-Tourismus e.V. in Naumburg - personeelspositie en contentproductie

Wij zien digitalisering niet alleen als de taak van een toeristische onderneming, maar van een hele reisregio. Het is iets dat moet worden geïllustreerd. Digitalisering is hier niet beperkt tot marketing, communicatie of verkoop. Veeleer moeten de traditionele werkwijzen en structuren opnieuw worden bezien om adequaat te kunnen reageren op de uitdagingen, maar ook de kansen, die de digitalisering met zich meebrengt.

Veel toeristische organisaties en bedrijven hebben de noodzaak van een digitaal aanbod ingezien, maar beschikken momenteel niet over de geschikte structuren om de mogelijkheden van digitalisering te benutten. Dit kan ook worden waargenomen in Saale-Unstrut. Daarom is het van belang alle werkmethoden en -structuren kritisch te heroverwegen en nieuwe prioriteiten te stellen.

Dit holistische proces van digitalisering in de reisregio Saale-Unstrut is vastgelegd in de digitaliseringsstrategie Saale-Unstrut.

Een centrale rol bij de digitalisering van het toerisme is weggelegd voor het digitale beheer van toeristische inhoud (d.w.z. alle inhoud die verband houdt met het toeristische aanbod, zoals teksten, afbeeldingen, video's, verslagen, basisinformatie, enz.) Door de digitalisering worden permanent enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd, opgeslagen, geëvalueerd en aan nieuwe informatie gekoppeld. Als gevolg van deze enorme hoeveelheid gegevens verkeert de huidige informatiemaatschappij in een "inhoudschok": de productie van inhoud overtreft thans ruimschoots de capaciteit om deze te ontvangen.

Saale-Unstrut-Tourismus e.V. moet zorgen voor de gegevensinfrastructuur en de kwaliteit van de gegevens, alsmede dat de gegevens kunnen worden doorgegeven (openen van gegevenssilo's).

De volgende kerntaken zijn daarbij van essentieel belang:

In samenwerking met de overkoepelende regionale organisaties beheert Saale-Unstrut-Tourismus e.V. het algemene regionale gegevensbeheer. Bovendien deelt zij relevante informatie, met name de concrete voordelen van centraal gegevensbeheer, mee aan alle groepen van belanghebbenden en informeert zij hen regelmatig over actuele ontwikkelingen. "Creëer en plaats unieke content in alle communicatie- en verkoopkanalen die relevant is voor de gast.

Wij als Saale-Unstrut-Tourismus e.V. hebben de ambitie om de digitalisering te bevorderen

 • om de centrale aspecten en ontwikkelingen ervan te kunnen classificeren en bovendien een netwerk van deskundigen op te bouwen.
 • onze reclame centraal op de gasten af te stemmen (formaten en kanalen duidelijk omschreven en voortdurend verder ontwikkeld)
 • Waarde toevoegen door innovatieve vlaggenschipprojecten
 • voor alle groepen belanghebbenden in de regio Saale-Unstrut, en
 • Om een basis aan informatie te verstrekken

Met name voor het project contentmanagement en contentproductie is het de bedoeling hoogwaardige en gestructureerde gegevens te creëren en voor te bereiden om deze gericht aan (potentiële) gasten te presenteren en zo de bekendheid van de toeristische regio Saale-Unstrut te vergroten.

esf logo

 

 

Procesondersteuning en implementatiemanagement voor het organisatieontwikkelingsconcept voor de heroriëntatie van Saale-Unstrut en Saaleland Toerisme inclusief het toerisme- en marketingconcept voor de bestemming "Saale-Unstrut".

In het Masterplan Toerisme Saksen-Anhalt 2027 en de Strategie voor toerisme van de deelstaat Thüringen 2025 zijn de toeristische doelstellingen voor Saksen-Anhalt en Thüringen voor de komende jaren vastgelegd.

De optimalisering van de organisatie en de samenwerking is een van de belangrijkste taken voor de toekomst van het toerisme. De noodzaak van actie strekt zich uit tot verschillende niveaus. Er wordt gestreefd naar een duidelijke taakverdeling tussen het provinciale, het regionale en het lokale niveau. Aangezien enerzijds de financiële en personele middelen van de regionale en plaatselijke toeristische organisaties vrij beperkt zijn en anderzijds de regionale structuur gedeeltelijk wordt betwist, moeten met name de regionale toeristische verenigingen zich ontwikkelen tot organisaties die de bestemmingen beheren.

Grensoverschrijdend, langs de rivier de Saale, zijn we op de goede weg. In 2017 heeft de Saale-Unstrut Tourismus e.V. (SUT) en het Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V.. (TTV) besloten tot wederzijds lidmaatschap omdat grote mogelijkheden worden gezien in de versterking van de gezamenlijke afzetmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende synergie-effecten. Met name de mogelijkheid om culturele en actief-toeristische aspecten aan elkaar te koppelen lijkt aantrekkelijk en zinvol.

In september 2019 is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een gezamenlijk toeristisch en organisatorisch concept. In het kader van een gemodereerd proces op basis van bestaande concepten (Tourismusstrategie Thüringen 2025, Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt 2020 en 2027, Masterplan Saale-Unstrut 2013 en Tourismusconcept Saaleland 2015) werd in de afgelopen maanden een gezamenlijk toerisme- en marketingconcept alsmede een daarop gebaseerd organisatieontwikkelingsconcept voor de gezamenlijke regio van het huidige Saale-Unstrut-Tourismus e.V. (Tourismusverband Saale-Unstrut) en het Thüringse Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. (Tourismusverband Jena-Saale-Holzland) uitgewerkt. (Saale-Unstrut) en het Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. (Saaleland). (Saaleland), dat voorstellen doet voor de optimalisering van de structuren, voor de verdeling van de taken tussen het regionale en het lokale niveau en voor een duurzame financiering van de organisaties in overeenstemming met de toegewezen taken.

In het kader van de concepten worden de strategische en inhoudelijke doelstellingen voor de samenwerking in een overkoepelende regio (in de toekomst gezamenlijk onder het merk Saale-Unstrut) weergegeven, maar ook de besluitvormingsgrondslagen voor een gezamenlijke organisatiestructuur. Het besluit over het toeristisch en marketingconcept en het concept voor de organisatorische ontwikkeling is gepland voor de algemene vergadering van beide verenigingen eind maart 2021.

Voor de implementatie van de concepten is een implementatiemanagement nodig om de organisatorische en vooral de juridische processen op gang te brengen, overeenkomstige contractuele grondslagen te creëren en de basis voor besluiten te ontwikkelen.

Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2023 samen te werken in een nieuwe organisatiestructuur (een zuiver door de gemeenschap gedragen Saale-Unstrut Tourismus GmbH). Voor een toekomstige gemeenschappelijke bestemming is het onder meer de bedoeling regionale ontwikkelingstaken op zich te nemen (ontwikkeling van toeristische infrastructuur, vestigingsbeheer, kwaliteitsbeheer, duurzaamheid en mobiliteit, bevordering van intergemeentelijke samenwerking op regionaal niveau).

st mlv

Schaffung einer Personalstelle zur Sicherung des Gästeservice und der Büroorganisation des Saale-Unstrut-Tourismus e.V. in Naumburg im Zusammenhang mit der Umsetzung des Masterplans „Reorganisation der Tourismusförderung des Saale-Unstrut-Tourismus e.V.“

De Saale-Unstrut-Tourismus e.V. werd in 2002 opgericht en fungeert sindsdien als toeristische regionale vereniging in het zuiden van Saksen-Anhalt. De vereniging telt momenteel 70 leden, waaronder de districten Burgenlandkreis en Saalekreis, steden zoals Naumburg, Weißenfels, Zeitz en Merseburg, alsmede gemeenten en toeristische actoren zoals hotels, excursiebestemmingen/musea en aanbieders van activiteiten.
De belangrijkste taak van de Saale-Unstrut-Tourismus e.V. is de bevordering van het toerisme, die in nauwe samenwerking met haar leden wordt uitgevoerd.

De vereniging is een belangrijke partner en schakel tussen de gemeenten en de dienstverleners wat betreft de marketing van hun toeristische aanbod. Saale-Unstrut-Tourismus e.V. is een netwerker en leverancier van ideeën.
Haar opdracht bestaat erin de regionale en lokale, sociale en culturele identiteit te versterken om zo een geloofwaardige en authentieke uitstraling van de hele regio te bereiken. Alleen een duidelijke positionering schept de basis voor de nieuwe en verdere ontwikkeling van toeristische producten. Gasten en toeristen moeten zich bewust worden van de schoonheid en het unieke karakter van de regio, zich dit eigen maken en zich er blijvend mee verbonden voelen.

Zo bepalen de volgende doelstellingen het werk van de vereniging:

 • het profiel van de regio als een aantrekkelijke bestemming op nationaal en internationaal niveau te verbeteren
 • Ontwikkeling van een hoog imago
 • Toename van het aantal gasten
 • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Verdere ontwikkeling van toeristische mogelijkheden en attracties

De financiering geschiedt door lidmaatschapsgelden, projectfinanciering, sponsoring en herfinanciering van maatregelen.

Het masterplan "Reorganisatie van de toeristische promotie van Saale-Unstrut-Tourismus e.V.", dat in 2013 door de algemene vergadering van de vereniging werd aangenomen, definieert een uitgebreid takenpakket voor de vereniging en het bureau. Volgens het masterplan zijn voor de uitvoering ervan ten minste vier voltijdse posten nodig. Momenteel telt het bureau drie voltijdse en één deeltijdse medewerker. Tot dusver zijn uitgebreide reorganisatiemaatregelen doorgevoerd en zijn nieuwe taken, zoals permanente perswerkzaamheden, meer externe marketing of een sterkere netwerking met belanghebbenden uit de toeristische sector, in de dagelijkse werkzaamheden van het bureau geïntegreerd.

Door het uitgebreide takenpakket, een steeds toenemende verwachting van de gasten alsmede de groeiende belangstelling voor de regio Saale-Unstrut, onder andere door de nominatie van de Dom van Naumburg als UNESCO werelderfgoed op 1 juli 2018, is het werkterrein van het kantoor weer groter geworden. Een soepele werking kan nauwelijks worden gehandhaafd door vier werknemers. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat een personeelspost wordt gecreëerd om de dienstverlening aan de gasten en de kantoororganisatie te verzekeren.

Doelwit:
Zorgdragen voor het goed functioneren van het kantoor van Saale-Unstrut-Tourismus e.V. en de bijbehorende gastenservice

Taakomschrijving:

 • Beantwoorden van vragen van gasten en verstrekken van individueel advies via telefoon, e-mail/internet en brief
 • Dienst accommodatie met behulp van het regionale reserveringssysteem
 • Verwerking van gastennota's
 • Regelmatige kwaliteitsborging, deelname aan opleiding en maatregelen voor kwaliteitsborging (bijscholing)
 • Voorbereiding en uitvoering van certificeringen en classificaties (Q-seal, classificatie van vakantieappartementen)
 • Voorbereiding en terbeschikkingstelling van toeristische gegevens incl. fotodatabank voor eigen gebruik en doorgifte aan marketingpartners
 • Voorbereiding van gegevens uit marktonderzoek en statistieken
 • Regelmatige informatie van de toeristische partners over trends, actuele ontwikkelingen en deelnamemogelijkheden (opstelling van de maandelijkse nieuwsbrief aan de toeristische partners)
 • Coördinatie van de brochuredisplay op ongeveer 100 informatiepunten in de regio Saale-Unstrut
 • Onderhoud en controle van de prospectusinventaris
 • Organisatie en coördinatie van interne verenigingsevenementen (reserveren van zalen, organisatie van de catering, versturen van uitnodigingen en controle op de terugzending van inschrijvingen, enz.)
 • Algemene organisatorische taken op kantoor (inkomende en uitgaande post, voorraadbeheer en bijbestelling van kantoorbenodigdheden, enz.)

Het project wordt gefinancierd door het operationeel programma van het ESF.

esf rgb print1 1831